Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Versie 6.0, april 2022

Link naar PDF

Parantion Groep B.V., gevestigd te Deventer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83139222 (‘Parantion’) biedt via internet een software-as-a-service (saas/private cloud) dienst be­kend als Scorion, Easion, Groeidocument of onder een andere naam (‘de Softwaredienst’) waarmee klanten (‘Opdracht­gever’) enquêtes, panels, vragenlijsten, toetsing, portfolio’s, dossiers en aanverwante informatie­diensten kunnen realiseren ten behoeve van zichzelf of derden.

Tevens levert Parantion diensten en ondersteunt Parantion daarmee haar klanten bij het implementeren van de software door middel van training, opleiding en advies en voert Parantion voor klanten opdrachten uit zoals onderzoeken, het maken van rapporten, het voeren van ge­sprekken, het verzorgen van opleiding of andere (“Diensten”).

Aan het gebruik van de Softwaredienst en/of de Diensten zijn onder­staande voorwaarden verbon­den. Algemene verkoop-, inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever of door Opdrachtgever gehanteerd zijn niet van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeen­gekomen.

Artikel 1. Ingebruikname en gebruik van de Softwaredienst

 1. Parantion stelt de Softwaredienst be­schik­baar voor Opdrachtgever, die deze kan ge­bruiken op door haarzelf te kiezen mo­men­ten.
 2. Parantion zal een account aanmaken voor een administratieve gebruiker. Deze kan vervolgens voor andere gebruikers nadere accounts aanmaken. Met de accounts kunnen de betreffende gebruikers inloggen en de Software­dienst gebruiken. Opdracht­gever is verplicht erop toe te zien dat de inloggegevens van de betreffende gebrui­kers voldoende veilig zijn en dat deze door de betreffende gebruikers geheim worden gehouden. Opdrachtgever dient Parantion terstond in te lichten zodra Opdrachtgever bekend is met enig onbevoegd gebruik van de inloggegevens of enige andere schending van de beveiligingsmaatregelen ten aanzien van de Softwaredienst.
 3. Alle handelingen die geschieden na het inloggen met een account van Opdracht­gever, of verstrekt binnen de overeenkomst met Opdrachtgever, worden geacht te geschieden onder verant­woordelijkheid en toezicht van Opdracht­gever. In geval van (een vermoeden van) misbruik dient Op­drachtgever zo snel mogelijk Parantion in te lichten, waarna Parantion gepaste maat­regelen zal nemen.
 4. Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd de Softwaredienst te gebruiken ten behoeve van de verwerking van gegevens van of ten behoeve van haar eigen organisatie. Opdrachtgever is niet gerechtigd de Soft­ware­dienst in gebruik te geven aan een derde dan wel een derde in staat te stellen de Softwaredienst te gebruiken.
 5. Parantion is gerechtigd data van Opdracht­gever te verwijderen indien deze (i) naar de mening van Parantion ongepast, beledigend, discriminerend, aanstootgevend of kwet­send is, (ii) naar de mening van Parantion op onwaarheden berust of onrechtmatige is, (iii) inbreuk maakt op rechten van derden of Parantion, en/of (iv) inbreuk maakt op de privacy van derden.

Artikel 2. Levering van de Softwaredienst

 1. Parantion zal zich inspannen om ononder­broken beschikbaarheid van de Software­dienst en daarbij gebruikte syste­men en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Opdrachtgever opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties. Parantion zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van haar systemen, netwerkverbindingen of andere voor de Softwaredienst relevante zaken Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
 2. Parantion zal een redelijk niveau van ondersteuning bieden aan Opdrachtgever, door het beschikbaar stellen van online documentatie. Overige ondersteuning is alleen beschikbaar voor zover in een aparte Service Overeenkomst is overeengekomen.
 3. Op verzoek van Opdrachtgever zal Parantion bij wijze van Dienst een of meer trainingen verzorgen in het gebruik van de Software­dienst. De training wordt verzorgd op locatie bij Opdrachtgever, tenzij anders overeen­gekomen. De kosten voor de training (huur locatie, catering, uren en reis-/verblijfskosten trainer(s)) dienen door Opdrachtgever (volledig) te worden vergoed, ook als de training door Opdrachtgever wordt gean­nu­leerd.
 4. Parantion zal zich inspannen om de Soft­ware­dienst hardwarematig en software­ma­tig adequaat te beveiligen zoals met de huidige stand der techniek mag worden verwacht.
 5. Parantion zal reservekopieën (back-ups) ma­ken van data die wordt opgeslagen voor en/of door Opdrachtgever op systemen van Pa­ran­tion. Deze

back-ups worden uitsluitend gebruikt bij calamiteiten bij Parantion of bij de Opdracht­gever.

 • Indien naar het oordeel van Parantion een gevaar ontstaat voor het functioneren van de Softwaredienst of aanverwante computer­systemen of netwerken, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of ac­ti­viteiten van virussen, is Parantion gerech­tigd alle maatregelen te nemen die zij rede­lijker­wijs nodig acht om dit gevaar af te wen­den dan wel te voorkomen.

Artikel 3. Verzending van e-mail en berichten

 1. Onderdeel van de Softwaredienst is de mogelijkheid om berichten per e-mail te versturen naar door Opdrachtgever te kiezen derden. Het is de uitsluitende ver­ant­woor­delijkheid van Opdrachtgever om hierbij de toepasselijke wet- en regelgeving in acht te nemen.
 2. In gevallen waarin de Telecommunicatiewet, de AVG of andere op de verzending toe­pas­selijke nationale of internationale wet- en regelgeving toestemming vereist voor het versturen van de berichten of het bewaren van gegevens, garandeert Opdrachtgever aan Parantion dat zij over deze toestemming beschikt. Parantion kan overlegging van bewijs verlangen. Opdrachtgever vrijwaart Parantion voor door de bevoegde autoriteiten aan Parantion opgelegde boete(s) verband houdende met een schen­ding van het genoemde in de eerste volzin van dit lid.
 3. Opdrachtgever zal er zorg voor dragen dat de inhoud van de berichten voldoet aan toepasselijke wetgeving, onder meer door berichten een duidelijke onderwerpregel mee te geven en de berichten te voorzien van haar identiteit (zoals naam, vestigingsadres, e-mailadres, telefoonnummer).
 4. Gezien de aard van e-mail kan Parantion niet garanderen dat e-mailberichten daad­wer­kelijk worden ontvangen of worden gelezen, laat staan dat ontvangers daadwerkelijk over­gaan tot een gewenste actie.

Artikel 4. Aanpassing van de Softwaredienst

 1. Parantion heeft het recht om de Softwaredienst of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daar­van. Parantion zal proberen een der­ge­lijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buiten­gebruikstelling, maar is nooit aansprakelijk voor schade in verband met zodanige buiten­gebruikstelling.
 2. Parantion zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te hou­den. Parantion is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). Parantion is ge­rech­tigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte werking van de Softwaredienst niet ten goede komt of niet in het belang is van Opdrachtgever.
 3. Parantion zal zich inspannen om door Opdrachtgever verzochte veranderingen en nieuwe functionaliteit toe te voegen aan de Softwaredienst. Parantion is steeds gerechtigd een dergelijk verzoek te weigeren als deze naar haar oordeel niet haalbaar is of een goede werking of beschikbaarheid van de Softwaredienst kan belemmeren. Partijen zullen in voorkomend geval schriftelijk specificeren welke wijzigingen of uit­breidingen gemaakt zullen worden en op welke manier dit zal geschieden, alsook welke kosten door Opdrachtgever ver­schuldigd zullen zijn. Parantion zal de werkzaamheden met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan Opdrachtgever instaat.
 4. Bij het doorvoeren van wijzigingen of uitbreidingen is Parantion gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking ge­stelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van even­tuele onvolkomenheden de over­een­ge­ko­men werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende on­vol­ko­mend­heden heeft weggenomen.

Artikel 5. Levering van Diensten

 1. Na akkoord van Opdrachtgever zal Parantion zo spoedig mogelijk de Diensten uitvoeren conform de offerte (of nadere schriftelijke afspraken), daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever. Voor zover niet schriftelijk anders is over­een­gekomen garandeert Parantion dat de Diensten naar beste kunnen wordt uit­gevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Diensten dit vereist, heeft Parantion het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende meerkosten zijn voor rekening van Parantion, tenzij anders overeengekomen.
 3. Door Parantion opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een in­di­ca­tieve strekking. Parantion is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem schrif­telijk in gebreke heeft gesteld en de in de in­gebrekestelling genoemde redelijke termijn is verstreken, behoudens de in de wet dwin­gend voorgeschreven situaties waarin het verzuim van rechtswege intreedt.
 4. Parantion is nimmer in verzuim wanneer de oorzaak van de vertraging ligt bij Opdracht­gever. Alle termijnen (ook uiterste termijnen) worden in een dergelijk geval verlengd met de tijd die Opdrachtgever nodig heeft om de oorzaak weg te nemen.
 5. Parantion is gerechtigd de meerkosten van wijzigingen in de Diensten, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is,  te factureren aan Opdrachtgever.
 6. Indien medewerkers op locatie van Op­dracht­gever werkzaamheden verrichten, wor­den reiskosten altijd in rekening ge­bracht. Deze kosten worden per medewerker gerekend en bedragen €0,55 per kilometer, gerekend vanaf standplaats Deventer. Reis­tijd is hierbij inbegrepen.

Artikel 6. Prijzen en vergoedingen

 1. Als vergoeding voor de Softwaredienst is Opdrachtgever aan Parantion een vast bedrag per maand verschuldigd dat ge­ba­seerd is op de tarieven van Parantion ten tijde van aangaan van de overeenkomst. Voor Diensten zal Parantion een aparte offerte uitbrengen.
 2. Alle door Parantion gehanteerde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere van overheidswege geldende heffingen, indien en voor zover deze van toepassing zijn.
 3. Parantion kan de door haar gehanteerde prijzen en tarieven tussentijds aanpassen. Zij zal Opdrachtgever hiervan uiterlijk twee maan­den voor ingang van de nieuwe prijzen en tarieven in kennis stellen.
 4. Parantion factureert de vergoeding voor de Softwaredienst vooraf en voor periodes van een jaar ineens, tenzij schriftelijk anders overeen­gekomen. Facturatie voor overige werk­zaam­heden en vergoedingen geschiedt eveneens vooraf, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Facturatie geschiedt op basis van de administratie van Parantion, die bepalend is voor de vaststelling van de factuur, tenzij de uitkomst onmiskenbaar op een vergissing of fout berust.
 5. Betaling dient te geschieden overeen­komstig de op de factuur vermelde beta­lings­­condities. Bij gebreke van specifieke condities geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Als Opdrachtgever te laat betaalt, is hij zonder enige inge­bre­kestelling in verzuim en over het open­staande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd.
 6. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig of niet volledig betaalt, is Parantion, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, bevoegd om de toegang tot de Softwaredienst te beperken. Na aanmaning mag Parantion tevens toegang tot de Softwaredienst volledig opschorten totdat alle bedragen zijn voldaan.

Artikel 7. Intellectueel eigendom

 1. Alle rechten (waaronder het auteursrecht) op het materiaal dat Opdrachtgever uploadt naar de Softwaredienst berusten bij Opdrachtgever. Parantion zal niet (enig onderdeel van) het in de vorige zin ge­noemde materiaal zonder toestemming van Op­drachtgever ter kennis van derden brengen, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede levering van de Softwaredienst.
 2. Alle rechten (waaronder het auteursrecht) op de Softwaredienst, waaronder mede be­gre­pen de applicaties en bijbehorende software (inclusief aanpassingen en uitbrei­dingen), alsook andere werken ontwikkeld in het kader van een Dienst zijn berusten bij Parantion. Voor zover voornoemde in­tel­lec­tuele eigendomsrechten krachtens de wet bij Opdrachtgever komen te rusten, draagt Opdrachtgever deze intellectuele ei­gen­domsrechten bij voorbaat over aan Parantion en zal Opdrachtgever indien nodig zijn medewerking verlenen aan deze overdracht en verleent hij voorts bij voorbaat een onherroepelijke volmacht waarmee Parantion al hetgeen kan doen wat nodig is waardoor de intellectuele eigen­doms­rechten bij Parantion komen te rusten. Opdrachtgever doet, voor zover wettelijk toe­ge­staan, afstand van eventuele per­soonlijkheidsrechten die bij Opdrachtgever blij­ven berusten, dan wel verbindt Op­dracht­gever zich ertoe om deze per­soon­lijk­heids­rechten in het economische verkeer niet uit te oefenen. Opdrachtgever ontvangt een be­perk­te niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie voor de duur van deze overeenkomst voor het gebruik daarvan. Opdrachtgever heeft nimmer, ook niet tegen betaling, recht op inzage in de broncode van de Soft­ware­dienst, waaronder mede begrepen de ap­pli­caties en bijbehorende software (inclusief aanpassingen en uitbrei­dingen), alsook andere werken ontwikkeld in het kader van een Dienst.

Artikel 8. Privacy en persoonsgegevens

 1. Wanneer Parantion dan wel Opdrachtgever tijdens het uitvoeren van de Softwaredienst en/of de Dienst persoonsgegevens die door de ander zijn verstrekt, verkrijgt en hij deze persoonsgegevens verwerkt, zal hij de persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en zich houden aan de wettelijke voorschriften die volgen uit de AVG.
 2. Indien Parantion dan wel Opdrachtgever als verwerker in de zin van de AVG wordt aangemerkt, komen Parantion en Op­dracht­gever schriftelijk een verwerkers-over­een­komst overeen die voldoet aan het bepaalde in de AVG.
 3. Parantion en Opdrachtgever informeren elkaar binnen vijf (5) werkdagen over ieder verzoek en/of iedere klacht van de toe­zicht­houdende autoriteit of de betrokkene ten aanzien van de persoonsgegevens die wor­den verwerkt bij het uitvoeren van de over­een­komst. Parantion en Opdrachtgever ver­lenen elkaar over en weer de medewerking die vereist is om aan de verzoeken van betrokkenen of de toezichthoudende au­to­riteit te voldoen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De totale aansprakelijkheid van Parantion wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook is beperkt tot hetgeen de verzekering van Parantion ter zake uitkeert. Parantion zal op verzoek een kopie van de polis verstrekken. Parantion ga­ran­deert dat zij deze polis in stand zal houden gedurende de looptijd van de overeenkomst.
 2. Indien geen uitkering plaatsvindt ondanks de beste inspanningen van Parantion, dan is de aansprakelijkheid van Parantion beperkt tot vergoeding van de directe schade, tot maximaal op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) door Opdrachtgever betaald in de zes maanden voorafgaand aan het moment van de claim. In geen geval zal de totale vergoeding echter meer bedragen dan 15.000 euro.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend ver­staan:
 4. De redelijke kosten die Opdracht­gever zou moeten maken om de pres­tatie van Parantion aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Op­dracht­gever de overeenkomst heeft ont­bon­den. Niet onder dergelijke kosten vallen het upgraden van hardware of software van Opdrachtgever.
 5. De kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Parantion op een voor hem bindende leverdatum door een volledig aan Parantion toe te rekenen oorzaak niet heeft geleverd, verminderd met even­tuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering.
 6. Redelijke kosten, gemaakt ter vast­stelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden.
 7. Redelijke kosten, gemaakt ter voor­koming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beper­king van directe schade in de zin van deze voor­waarden.

5.     Aansprakelijkheid ontstaat slechts indien Opdrachtgever Parantion onverwijld schrif­telijk in gebreke stelt, en Parantion ook niet binnen een redelijke termijn daarna de fout heeft hersteld.

6.     Aansprakelijkheid van Parantion voor andere vormen van schade dan directe schade als gedefinieerd in lid 3 van dit artikel is uitgesloten.

7.     De in dit artikel geregelde aan­spra­kelijk­heids­beperkingen gelden niet indien en voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet en/of grove schuld van Parantion.

8.    Opdrachtgever vrijwaart Parantion voor alle aanspraken van derden (haar gebruikers daaronder uitdrukkelijk begrepen) verband houdend met of voortvloeiend uit het niet nakomen van de verplichtingen van Op­dracht­gever uit de overeenkomst.

Artikel 10. Overmacht

 1. Van overmacht in de zin van artikel 75 van Boek 6 Burgerlijk Wetboek aan de zijde van Parantion is sprake, indien Parantion wordt verhinderd aan haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van om­standig­heden die zij redelijkerwijs niet kan beïnvloeden. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: (i) uitblijven van tijdige levering van toeleveranciers van Parantion, (ii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan Parantion gebruikmaakt, (iii) over­heids­maatregelen, (iv) elektriciteitsstoring, (v) oorlog, (vi) werkbezetting, (vii) werk­staking, (viii) algemene vervoersproblemen, (ix) een uitbraak van een ziekte, (x) hack-aanvallen, (xi) DDOS-aanvallen en (xii) de onbeschikbaarheid van één of meer per­so­neels­leden van Parantion om wat voor reden dan ook.
 2. Parantion is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting gedurende de periode waarin Parantion door overmacht is ver­hin­derd aan haar verplichtingen te voldoen. Een over­eengekomen leveringstermijn wordt verlengd met deze periode.
 3. Pas indien door overmacht de le­verings­termijn meer dan drie maanden wordt ver­traagd, zijn zowel Parantion als Op­dracht­gever bevoegd de overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte partieel te ont­bin­den, zonder dat Parantion en Opdrachtgever over en weer tot enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook zijn gehouden.

Artikel 11. Duur en verlenging

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor on­bepaalde tijd (of ten aanzien van de Service Overeenkomst voor bepaalde tijd zoals om­schreven in de Service Overeenkomst) vanaf het tussen partijen overeengekomen mo­ment. Indien de startdatum van ingaan niet expliciet is vastgelegd geldt voor het ingaan van de overeenkomst het tijdstip dat de Op­dracht­gever inlogt op de Softwaredienst.
 2. Voor Opdrachtgever geldt een opzegtermijn van zes maanden. Voor Parantion geldt een opzegtermijn van één maand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 3. Na opzegging of beëindiging zal Parantion alle accounts van Opdrachtgever blokkeren en toegang tot de Softwaredienst onmo­gelijk maken. Alle ten behoeve van Op­dracht­­­gever opgeslagen gegevens worden nog minimaal zes maanden bewaard door Parantion, tenzij Opdracht­gever eerder ver­zoekt om vernietiging, in welk geval Paran­tion de vernietiging zo snel mogelijk zal uitvoeren. Op verzoek kan Parantion een kopie van de data verschaffen aan Opdracht­gever, tegen vergoeding van redelijke hier­voor gemaakte kosten.

Artikel 12. Ontbinding

 1. De overeenkomst kan door Parantion met onmiddellijke ingang, en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, door middel van een schriftelijke verklaring aan Opdrachtgever worden ontbonden, indien Opdrachtgever één of meer van de bepalingen uit de overeenkomst, de service overeenkomst, de verwerkersovereenkomst of deze algemene voorwaarden niet nakomt, onverminderd het recht van Parantion om van Opdrachtgever schadevergoeding te vorderen.
 2. De Overeenkomst kan voorts door Parantion met onmiddellijke ingang, en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, door middel van een schriftelijke verklaring aan Opdrachtgever worden ontbonden, indien:
  1. Opdrachtgever faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
  1. Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt;
  1. Op Opdrachtgever de schuld­sa­ne­rings­regeling ingevolge de Wet Schuld­sa­ne­ring Natuurlijke Personen van toe­pas­sing wordt verklaard;
  1. Beslag op het geheel of een gedeelte van de goederen van Opdrachtgever wordt gelegd;
  1. Opdrachtgever komt te overlijden;
  1. Opdrachtgever wordt ontbonden;
  1. Opdrachtgever onder curatele of be­wind wordt gesteld;
  1. Na het sluiten van de overeenkomst aan Parantion andere omstandigheden ter kennis komen die Parantion goede grond geven te vrezen dat Op­dracht­gever niet aan haar verplichtingen zal vol­doen;

een en ander onverminderd het recht van Parantion om van Opdrachtgever schade­ver­goeding te vorderen.

Artikel 13. Toepasselijk recht en Geschillenregeling

 1. Op overeenkomsten tussen Parantion en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toe­passing.
 2. Geschillen tussen Parantion en Op­dracht­gever worden uitsluitend beslecht door de be­voegde rechter in het arrondissement waar Parantion is gevestigd.
 3. Een Opdrachtgever die niet handelt in de uit­oefening van een beroep of bedrijf is be­voegd binnen een termijn van een (1) maand nadat Parantion een beroep op lid 2 heeft gedaan, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 14. Slotbepalingen

 1. Parantion kan deze algemene voorwaarden te allen tijde wijzigen. Opdrachtgever wordt ten minste één maand voor in­wer­king­treding van de gewijzigde algemene voor­waar­den hiervan in kennis gesteld.
 2. Opdrachtgever is aan deze gewijzigde algemene voorwaarden gebonden, tenzij hij de overeenkomst, waarvan deze deel uit­ma­ken, schriftelijk, per e-mail of op andere door Parantion aangegeven wijze heeft opgezegd vóór de datum waarop de wijzigingen van kracht worden.
 3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Parantion en de Op­dracht­gever in overleg treden teneinde nieuwe be­pa­lingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden ge­nomen.
 4. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen alle vorderingsrechten van Opdrachtgever je­gens Parantion in ieder geval één jaar na de dag waarop het betreffende vorderingsrecht is ontstaan, tenzij binnen deze termijn de vordering(en) bij de bevoegde rechter aan­hangig is/zijn gemaakt.