Stageopdracht: Ontwerpen van modulaire instructiesets: het cadeau voor onze klant

Stageopdracht: Ontwerpen van modulaire instructiesets: het cadeau voor onze klant 

Voor het team Customer Care zijn we op zoek naar een derdejaars stagiair die een HBO of Bachelor opleiding volgt in de richting van Communicatie, Creative Business, Onderwijskunde of Onderwijswetenschappen.  

Het team Customer Care ondersteunt Sales bij het opstarten van projecten, zoals het inrichten en testen van de digitale omgevingen en de implementatie hiervan. We bieden slimme oplossingen op basis van de modulaire functionaliteiten die de tool biedt. Daarnaast zijn we vraagbaak voor klanten op het moment dat ze ergens niet uitkomen. Samen met Development kijken we naar verbetering of optimalisatie van de tools en helpen we mee met het testen van nieuwe opleveringen. 

Voor iedere klant of project bouwen we een op maat gemaakte omgeving en stellen we een custom made handleiding samen. We hebben een aantal elementen die op basis van modules voor iedereen hetzelfde zijn, en dit vullen we aan met uitleg over de specifieke functionaliteiten. Samen met Marketing maken we instructiefilmpjes over de basic functionaliteiten die we vervolgens op YouTube plaatsen zodat het makkelijk vindbaar is voor onze gebruikers. Omdat we dit handmatig doen, vraagt dit veel tijd van onze medewerkers. Tijd die we ook zouden kunnen besteden aan het bedenken van slimme oplossingen voor onze klanten.  

De opdracht (ENGLISH BELOW)

Wat we nodig hebben, is een goed doordachte basis-set aan instructiematerialen die we eenvoudig kunnen aanpassen aan de omgeving van de klant. Aan jou de taak om samen met ons uit te zoeken wat we echt nodig hebben, en om vervolgens aan de slag te gaan met het maken van de set of misschien wel meerdere sets. Denk niet alleen aan een handleiding, maar ook aan filmpjes die je samen maakt met onze Marketeer, FAQ’s, you name it. Alle creatieve ideeën zijn welkom.  

De instructieset is een cadeautje voor de klant. Het liefst leveren we het af met een mooie roze strik. Waar de klant blij van wordt en denkt, dit is precies wat ik nodig heb! Wat betekent dat wij ons werk goed hebben gedaan, namelijk zorgen dat de klant precies krijgt wat hij of zij nodig heeft om meteen goed van start te kunnen gaan. Aan jou de taak dat je de instructies zo ontwikkelt dat het klantvriendelijk, servicegericht en simpel is, en vindbaar op een makkelijke en logische plek. Voor de klant moet het met zo min mogelijk stappen helder zijn wat hij of zij moet doen. 

Wat je gaat doen 

 • Op basis van bestaande informatie, materialen en interviews met Customer Care informatie verzamelen over het CC proces  
 • Uitzoeken wat de klant nodig heeft om snel wegwijs te worden in de tool.  
 • Bepalen wat de key elementen moeten zijn van de basis-set(s) 
 • Bepalen welke variabele elementen veelal toegevoegd zouden kunnen worden aan de instructies.  
 • Jouw uitkomsten integreren in de basis-set(s) waarmee we voor elke klant gemakkelijk een heldere en logische handleiding kunnen maken. 

Wij bieden 

 • Een fulltime stage bij een groeiend bedrijf gespecialiseerd in complexe onderzoeken en online talentontwikkeling 
 • Een team waarin je samenwerkt met net zulke slimme, leuke en eigenzinnig mensen als jij 
 • Open en goede werksfeer waar hard werken en plezier maken hand-in-hand gaan. Zoals onze dagelijks verzorgde lunch in eigen kantine en gezellige vrijdagmiddagborrel 
 • 27 vrije dagen op jaarbasis bij een fulltime stage 
 • Een mooie stagevergoeding 

Waar schrijf ik me in? 

Solliciteren? Gewoon doen! Vul vooral het sollicitatieformulier in. Of mail je cv naar hrm@parantion.nl. Bellen mag ook altijd. 0570-234567 en vraag naar Anne of Floor. 

We zien je snel bij ons op kantoor! 

ENGLISH VERSION

For the Customer Care team, we are looking for a third-year intern pursuing an HBO or Bachelor’s degree in Communication, Creative Business, Educational Studies or Educational Sciences.

The Customer Care team supports Sales in initiating projects, such as setting up and testing the digital environments and their implementation. We offer smart solutions based on the modular functionalities offered by the tool. In addition, we are the point of contact for customers when they are unsure about something. Together with Development, we look to improve or optimise the tools and help test new deliverables.

For each customer or project, we build a customised environment and compile a custom-made manual. We have a number of module-based elements that are the same for everyone, and we supplement this with explanations of the specific functionalities. Together with Marketing, we make instructional videos about the basic functionalities, which we then post on YouTube so that it is easy for our users to find. Because we do this manually, it requires a lot of our staff’s time. Time that we could also spend on coming up with smart solutions for our customers.

The assignment

What we need is a well-thought-out basic set of instructional materials that we can easily adapt to the customer’s environment. It’s up to you to work with us to figure out what we really need, and then to get to work creating the set or perhaps several sets. Don’t just think about a manual, but also videos that you make together with our Marketer, FAQs, you name it. All creative ideas are welcome.

The instruction set is a gift for the customer. Preferably, we deliver it with a pretty pink bow. What makes the customer happy and think, this is exactly what I need! Which means we have done our job well, which is to make sure the customer gets exactly what he or she needs to get off to a good start straight away. It is up to you to develop the instructions so that it is customer-friendly, service-oriented, simple, and findable in an easy and logical place. It should be clear to the customer what to do with as few steps as possible.

What you will do

 • Based on existing information, materials and interviews with Customer Care, gather information about the CC process
 • Figuring out what the customer needs to quickly become familiar with the tool.
 • Determine what the key elements should be of the basic set(s)
 • Determine which variable elements could mostly be added to the instructions
 • Integrating your results into the basic set(s) that will allow us to easily create a clear and logical manual for each customer.

We offer

 • A full-time internship at a growing company specialising in complex research and online talent development
 • A team where you will work with people as smart, fun and quirky as you are
 • Open and good working atmosphere where hard work and fun go hand-in-hand. Such as our daily lunch in our own canteen and friendly Friday afternoon drinks
 • 27 days off per year for a full-time internship
 • A nice internship allowance

Where do I apply?

Want to apply? Just do it! mail your motivation and CV to hrm@parantion.nl. You can also always call 0570-234567 and ask for Anne or Bas.