Stageopdracht: Easion Survey Analyzer

Development stagiaires! (ENGLISH BELOW)

Jij bent er helemaal klaar voor, een fantastische stage bij Parantion! Waar jij als jonge professional je expertise en vaardigheden verder gaat ontwikkelen. En waar je meebouwt aan de ontwikkeling van onze applicaties, samen met je collega’s. Je leert werken met de nieuwste technieken die je toepast om onze applicaties nog beter te maken dan dat ze al zijn. Tijdens je stage werk je aan je eigen project die je naar eigen inzicht uitvoert. Je werkt daarbij nauw samen met het Developmentteam en stemt ook zaken af met de teams Sales en Support voor een perfect verloop van de sprint. Een heel dynamische stage dus.

De opdracht

EasionX Survey wordt voor vele verschillende vormen van online onderzoek ingezet. Het varieert van een eenvoudige, korte vragenlijst tot aan zeer complexe vragenlijsten met constructies als condities, routing, looping, berekeningen en validaties. Voor alle soorten onderzoek is het belangrijk om op ieder moment een, diepgaand, analyse te kunnen doen van enerzijds de opbouw van de vragenlijst en anderzijds een analyse van de ingevulde vragenlijsten.

Gewenste eindresultaat

Bij de opbouw kun je denken aan het verloop van het maken van de vragenlijst. Vergelijk het met de “Track Changes” in MS-Word. Je kunt zien wanneer een vragenlijst is aangemaakt, welke mutaties in de tijd er zijn geweest en door wie. Het lijkt ons zeer interessant om de voortgang van de respondenten in de tijd te zien. Denk aan een mooie, visuele tijdlijn die je kunt verschuiven en waarbij je dan ziet wat het aantal uitgenodigd/herinnerd is, bezig en klaar.

Voor analyse en controle van de individuele respondent is het enorm handig als je in de tijd kunt zien wanneer een respondent is gestart, eventueel is gestopt en wanneer deze de vragenlijst heeft afgerond. Van een respondent wordt ook de “gang door de vragenlijst” bijgehouden. Een gaaf visueel overzicht, ook weer in de tijd, van de doorlopen pagina’s is een must. Omdat uit de data ook bepaald kan worden hoe lang de respondent over een pagina heeft gedaan willen we dat ook zien, net zoals de totale duur van invullen (denk aan eventueel tussentijds stoppen!). Een mooie “Could have” is een gemiddelde van de doorlooptijden over een groep respondenten te tonen.

De antwoorden die door de respondent zijn gegeven zouden we graag, wederom, in de tijdlijn weergegeven willen zien. Hierbij ook aangeven om welke versie het gaat en of de respondent de vraag wel heeft gezien maar niet heeft ingevuld, of het antwoord heeft gewist.

Stages bij Parantion

Je doet je stage binnen een organisatie waar veel gebeurt. Samen met het team ontwikkel je, als je binnenkort bij ons je stage komt lopen, een fantastisch en interessante eindproduct. Dat komt omdat development bij Parantion wordt gedreven door innovatie. En je loopt stage bij een gedreven clubje in Deventer dat voor hele grote en belangrijke klanten werkt. Je doet dat met de nieuwste technieken, samen met een gedreven team collega’s, een eigen Scrum aanpak en je levert een belangrijke bijdrage aan onze webapplicaties. Misschien is nog wel het leukste dat je iedere middag met z’n allen aan de lunchtafel zit.

Hoe jouw dag eruit ziet

’s Morgens, als iedereen binnen is, starten jullie met de dagelijkse stand up. Iedereen vertelt wat ze vandaag gaan doen en waar ze eventueel hulp bij nodig hebben. Daarna ga je aan de slag met je eigen project. Tussendoor overleg met een collega over een issue. Jullie bedenken samen wat het kan zijn en komen uiteindelijk tot de oplossing. In de middag heb je een gesprekje met Bas, je begeleider. Jullie bespreken tijdens een kopje koffie hoe het tot zo ver gaat en waar je hulp bij nodig hebt. Voor aankomende week staat het Developmentoverleg gepland. Meteen een goed moment om al even een korte presentatie te geven over wat je tot nu toe al hebt gedaan.

Woensdag is het NERD-dag: een Never Ending Research and Development dag. Samen met je collega’s kijk je naar nieuwe technieken, bruikbaarheid en gekke tooltjes. Samen doen jullie inspiratie op voor nieuwe ideeën.

Iedere middag lunch je samen met je collega’s. Lunch hoef je zelf niet mee te nemen, dat is allemaal al voor je geregeld. Vrijdag is de vette hapdag en wordt er aan het einde van de dag met iedereen geborreld. Biertje, wijntje, hapje. Veel gezelligheid, daar houden we van! Zeker na een week hard werken. Misschien organiseren we ook nog een gamenight met collega’s! Bestellen we ook meteen even pizza.

Wij bieden:

  • een fulltime stage bij een groeiend bedrijf gespecialiseerd in complexe onderzoeken en online talentontwikkeling;
  • een team waarin je samenwerkt met net zulke slimme, leuke en eigenzinnig mensen als jij;
  • open en goede werksfeer waar hard werken en plezier maken hand-in-hand gaan. Zoals onze dagelijks verzorgde lunch en gezellige vrijdagmiddagborrel;
  • 27 vrije dagen op jaarbasis bij een fulltime stage;
  • een mooie stagevergoeding.

Waar schrijf ik me in?!

Solliciteren? Gewoon doen! Vul vooral het sollicitatieformulier in of mail je motivatie en cv naar hrm@parantion.nl. Bellen mag ook altijd naar 0570-234567 en vraag naar Anne of Bas.

ENGLISH VERSION

Development interns!

You’re all set for a fantastic internship at Parantion! Where you will further develop your expertise and skills as a young professional. And where you will contribute to the development of our applications, together with your colleagues. You will learn to work with the latest techniques, which you will apply to make our applications even better than they already are. During your internship, you will work on your own project, which you will carry out as you see fit. You will work closely with the Development team and coordinate with the Sales and Support teams to ensure a perfect sprint. A very dynamic internship therefore.

The assignment

EasionX Survey is used for many different forms of online research. It ranges from a simple, short questionnaire to very complex questionnaires with constructs such as conditions, routing, looping, calculations and validations. For all types of research, it is important to be able to do an, in-depth, analysis of the questionnaire construction on the one hand and an analysis of the completed questionnaires on the other.

Desired end result

With the structure, you can think about the process of creating the questionnaire. Compare it to the “Track Changes” in MS-Word. You can see when a questionnaire was created, what changes occurred over time and by whom. We think it would be very interesting to see the progress of respondents over time. Think of a nice, visual timeline that you can move around and then see the number of invited/remindered, engaged and finished.

For analysis and monitoring of individual respondents, it is extremely useful if you can see in time when a respondent started, possibly stopped and when they completed the questionnaire. A respondent’s “progress through the questionnaire” is also tracked. A cool visual overview, again in time, of the pages completed is a must. Because the data can also be used to determine how long the respondent took to fill in a page, we also want to see that, as well as the total time the respondent spent filling in the questionnaire (consider quitting in between!). A nice “Could have” is to show an average of the turnaround times over a group of respondents.

We would like to see the answers given by the respondent displayed in the timeline. Please also indicate which version is involved and whether the respondent saw the question but did not complete it, or deleted the answer.

Internships at Parantion

You do your internship in an organisation where a lot is happening. Together with the team, when you do your internship with us soon, you will develop a fantastic and interesting final product. That’s because development at Parantion is driven by innovation. And you will be doing your internship with a driven club in Deventer that works for very large and important clients. You do so using the latest techniques, together with a passionate team of colleagues, a proprietary Scrum approach and you make an important contribution to our web applications. Perhaps the best part is that every afternoon you’ll all be sitting around the lunch table together.

What your day looks like

In the morning, when everyone is in, you start with the daily stand-up. Everyone tells you what they are going to do today and what they might need help with. Then you get to work on your own project. In between, you consult with a colleague about an issue. You consider together what it could be and eventually come to the solution. In the afternoon, you have a chat with Bas, your supervisor. Over a cup of coffee, you discuss how things are going so far and where you need help. The Development meeting is planned for next week. A good time to give a short presentation on what you have done so far.

Wednesday is NERD day: a Never Ending Research and Development day. Together with your colleagues, you look at new techniques, usability and crazy tools. Together, you will gain inspiration for new ideas.

Every afternoon, you have lunch together with your colleagues. No need to bring your own lunch, it’s all arranged for you. Friday is greasy snacks day and at the end of the day everyone gathers for a drink. Beer, wine, snack. Lots of conviviality, we love that! Especially after a week of hard work. We might even organise a gaming night with colleagues! We’ll also order pizza right away.

We offer:

  • a full-time internship at a growing company specialising in complex research and online talent development;
  • a team in which you work together with people as smart, fun and quirky as you;
  • an open and good working atmosphere where hard work and fun go hand-in-hand. Like our daily catered lunch and convivial Friday afternoon drinks;
  • 27 days off per year for a full-time internship;
  • a nice internship remuneration.

Where do I apply?

Want to apply? Just do it! mail your motivation and CV to hrm@parantion.nl. You can also always call 0570-234567 and ask for Anne or Bas.